Dnes je 27.05.2020, meniny má Iveta.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Námestie Matice Slovenskej

Zverejnené: 20.05.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 42/2020 zo dňa 16.04.2020 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom č. 41051840-29/2019, vyhotoveným dňa 5.5.2020 vyhotoviteľom IsGeo – Miroslav Podhora, so sídlom Hviezdoslavova 26/57, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41051840, úradne overeným OÚ Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 13.05.2020 pod č.G1- 184/2020 a to:

  • novovytvorená CKN parcela č. 656/46 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 656/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 30 026 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v katastrálnom území Žiar nad Hronom, v podiele 1/1,

najmenej za kúpnu cenu 30 €/m2 ,  stanovenej na základe cenovej  mapy mesta, pre žiadateľa do výlučného vlastníctva: DELTA trade ZH s.r.o., so sídlom: Záhradnícka 46, 82108 Bratislava, IČO: 36 794 091

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Ide o pozemok (novovytvorená CKN parcela č. 656/46) na Námestí Matice Slovenskej, nachádza sa na hranici pozemku, medzi dvomi polyfunkčnými budovami so súp. č. 2818 a  2819 /CKN parc. č. 656/35, CKN parc. č. 656/36/, vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Jeho kúpou chce žiadateľ posunúť túto hranicu pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom. Ide o pozemok na LV č. 1136, pôvodná /CKN parcela č. 656/1 /. Dochádza tu často k rozsiahlemu znečisťovaniu a poškodzovaniu spomínaných stavieb vandalmi, na základe čoho chce žiadateľ kúpou nehnuteľnosť uzatvoriť a využiť ako skladový priestor.

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 16. apríla 2020 - Uznesenie MsZ č.42/2020.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.