Dnes je 07.07.2020, meniny má Oliver.   

Zámer priameho predaja majetku mesta - Šášovské Podhradie

Zverejnené: 25.05.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 34/2020 písm. B/ zo dňa 16.04.2020 zverejňuje svoj zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom, a to – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom č. 44562578-051/2019, vyhotoveným vyhotoviteľom GEODESY SERVICE, s.r.o., so sídlom nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 22.05.2020 pod č. G1-197/2020, a to:  

 • diel č. 3 o výmere 34 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 390/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 10 645 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 473, v podiele 1/1, ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 54/6 – zastavaná plocha o výmere 34 m2, za kúpnu cenu 10 €/ m2 stanovenej na základe cenovej mapy mesta.

Minimálna kúpna cena pozemku je stanovená vo výške 9,68 €/m2 na základe Znaleckého posudku č. 90/2020, vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Hricom, dňa 23.05.2020.

Ak zákon o majetku obcí neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku mesta sa musia vykonať okrem iného aj priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (vyhláška MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov).

Predmetný pozemok je situovaný pozdĺž komunikácie, v zastavanom území obce Žiar nad Hronom, v katastrálnom území Šášovské Podhradie.

Podmienky predloženia cenovej ponuky: 

 • Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Mestského úradu v Žiari nad Hronom, alebo doručiť poštou na adresu Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, najneskôr do 09.06.2020 vrátane, do 09.00 hod. 
 • Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke, označenej „PRIAMY PREDAJ – Šášovské Podhradie, nová CKN 54/6 – NEOTVÁRAŤ“.
 • Cenová ponuka musí obsahovať označenie záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a kontakt), jednoznačné identifikovanie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem, výšku cenovej ponuky, pričom cenová ponuka nesmie byt’ nižšia ako všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu (vyhláška  MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov),
 • Cenová ponuka musí obsahovať účel využitia predmetu cenovej ponuky,
 • Záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť:
  • vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
  • čestné vyhlásenie, že v čase podania cenovej ponuky má vysporiadané všetky záväzky voči mestu Žiar nad Hronom,
  • ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie či nadobúda vec do výlučného alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v takom prípade musia byť všetky požadované údaje poskytnuté oboma manželmi), 
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ust. § 13 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu, v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie,
 • Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností je povinný uhradiť kupujúci,
 • Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy predaj zrušiť. 

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. dverí 17 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.