Dnes je 13.07.2020, meniny má Margita.   

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Žiar nad Hronom

Zverejnené: 25.05.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 35/2020 zo dňa 16. apríla 2020 zverejňuje zámer bezodplatnej zámeny nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

A)  zapísaných na LV č. 2485

  • CKN parcela č. 509/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 362 m2,
  • CKN parcela č. 509/7 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 895 m2,
  • CKN parcela č. 510/2 – ostatná plocha o celkovej výmere 112 m2,
  • CKN parcela č. 511/5 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 38 m2,
  • CKN parcela č. 2034/40 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 428 m2,

v bezpodielovom spoluvlastníctve: p. Kabina a p. Kabinová

B)  zapísaného na LV č. 1207

  • EKN parcela č. 474/2 – orná pôda o celkovej výmere 1 385 m2

v podielovom spoluvlastníctve (spoluvlastnícky podiel  1/2): p. Kabina 

C)  zapísaných na LV č. 3209

  • CKN parcela č. 2034/51 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5 m2,
  • CKN parcela č. 2034/52 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 150 m2,
  • CKN parcela č. 2034/53 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 156 m2,

v bezpodielovom spoluvlastníctve: p. Kabina a p. Kabinová

za nehnuteľný majetok – pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaný Geometrickým plánom č. 44562578-022/2020, vyhotoveným GEODESY SERVICE, s.r.o., so sídlom nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, úradne overeným OÚ Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 16.04.2020, pod č. G1-138/2020, a to:

  • novovytvorená CKN parcela č. 1813/80 – ostatná plocha o výmere 3 839 m2, odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 1813/4 –  ostatná plocha o celkovej výmere 7 665 m2, zapísaná na LV č. 1136, 

vo výlučnom vlastníctve vlastníka:

Mesto Žiar nad Hronom, sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125

Dôvod hodný osobitého zreteľa: 

Mesto Žiar nad Hronom zámenou pozemkov získa pozemky v areáli Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, potrebné na vybudovanie športového zázemia školského zariadenia a zároveň dôjde k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom priamo situovaných pod časťou stavby so súp. číslom 2711 - centrálnej autobusovej zastávky (vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom) v Žiari nad Hronom.