Dnes je 07.07.2020, meniny má Oliver.   

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Náhrada kotla K7 v spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom , a. s.

Zverejnené: 27.05.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti  nasledovné:

Navrhovateľ -  Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, predložil podľa § 29 zákona Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„Náhrada kotla K7 v spoločnosti Veolia  Utilities Žiar nad Hronom, a. s.“

Do predloženého Oznámenia je možné nahliadnuť v aktuálne určených stránkových dňoch od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10. 

Oznámenie je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: enviroportal.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona doručiť do 10 pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: 

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej 8
965 01 Žiar nad Hronom

Písomné stanoviská sa považujú za doručené, aj keď  boli v určenej lehote doručené dotknutej obci.