Dnes je 13.07.2020, meniny má Margita.   

Obchodná verejná súťaž - predaj jednoizbového bytu - Ul. J. Kráľa

Zverejnené: 15.06.2020 | vytlačiť

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorej predmetom nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3037 v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to:

  • a) jednoizbový byt č. 25 - s. B,  nachádzajúci sa na 5. poschodí  obytného domu, súpisné číslo 1372, číslo vchodu 33, na ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom, 
  • b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu, súpisné číslo 1372, postaveného na CKN parcele č.  1149/67, o veľkosti 4361/683947-tin,
  • c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela č. 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1299 m², na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 
    4361/683948-tin.

(ďalej aj ako „byt“)

Popis bytu:

Byt pozostáva z jednej izby a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, predsieň, kúpeľňa,  WC,  pivnica č. 25 (pivnica sa nachádza v suteréne bytového domu), spolu o celkovej rozlohe 43,61 m². 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: miroslava.paulikova@ziar.sk

Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: "Obchodná verejná súťaž – Byt č. 25 - Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom. 

Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to v pracovných dňoch od 7.30 hod do 15.30 hod. 

Lehota na predkladanie ponúk:  od 13.06.2020 do 14.08.2020 do 12.00 hod. V tejto lehote musia  byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka predložená po uplynutí  tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Na čítanie: