Dnes je 05.08.2020, meniny má Hortenzia.   

Náhrada kotla K7 v spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s. - oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 

Zverejnené: 02.07.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán v rámci správneho konania vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti pre zmenu navrhovanej činnosti

„Náhrada kotla K7  v spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.“

navrhovateľom ktorej je Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, doručil v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia.

Oboznámenie je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: eia.enviroportal.sk, pod názvom akcie: „Náhrada kotla K7 v spoločnosti Veolia Utilities".

Do predloženého Oboznámenia je možné nahliadnuť počas aktuálne platných úradných hodín na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oboznámeniu  doručiť  do 10 dní odo dňa jeho zverejnenia na adresu: 

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej č.8
965 01 Žiar nad Hronom

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.