Dnes je 05.08.2020, meniny má Hortenzia.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ul. Hutníkov

Zverejnené: 21.07.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 69/2020 zo dňa 11.06.2020 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to:

CKN parcela č. 288/33 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, vytvorená z pôvodnej CKN parcely č. 288/33, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 6 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v katastrálnom území Žiar nad Hronom, v podiele 1/1, najmenej za kúpnu cenu 20 €/m2 stanovenej na základe cenovej mapy mesta, pre žiadateľa do výlučného vlastníctva: p. Dobiasová

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Hranica pozemku, ktorý je predmetom kúpy /parc. č. CKN 288/33/ vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, je v tesnej blízkosti nehnuteľnosti, (parc. č. CKN 288/269), nachádza sa na Ul. Hutníkov  v k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, vo vlastníctve žiadateľa. Kúpou časti pozemku, by chcel túto hranicu posunúť z dôvodu prístupu ku záhrade. 

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 11. júna 2020 – Uznesenie MsZ č. 69/2020.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.