Dnes je 05.08.2020, meniny má Hortenzia.   

Zámer - prenájom nehnuteľnosti - Šášovské Podhradie

Zverejnené: 21.07.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom zverejňuje zámer prenájmu časti nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie:

Predmet nájmu: Časť pozemku o výmere 20 m2 z CKN parcely č. 542 s charakteristikou ako záhrada o celkovej výmere 384 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 179 v katastrálnom území Šášovské  Podhradie.

Účel nájmu: Prenájom pozemku za účelom pestovania zeleniny.

Cena prenájmu: Všeobecná cena nájmu je stanovená na sumu 0,17 €/m2/rok , v Zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom

Doba nájmu: Neurčitá, s výpovednou lehotou 3 mesiace.

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prenájmu alebo prenájom zrušiť.

Bližšie informácie je možné získať a zároveň záujemcovia svoje žiadosti môžu doručiť na Mestský úrad, Ul. Štefana Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, odd. správy majetku mesta, kanc. č. 17 v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod.