Dnes je 24.01.2021, meniny má Timotej.   

Zhodnocovanie hliníkových odpadov v prevádzke Odlievareň: Pozvánka na spoločné verejné  prerokovanie

Zverejnené: 27.07.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) oznamuje verejnosti nasledovné:

Navrhovateľ – SLOVALCO, a. s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 22 zákona zámer  navrhovanej činnosti: 

Zhodnocovanie hliníkových odpadov v prevádzke Odlievareň

MŽP SR podľa § 32 zákona určilo, že správu o hodnotení činnosti nie je potrebné vypracúvať.

Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona. V ďalších krokoch posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení.

Do dokumentácie Zámeru je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie  počas aktuálne platných stránkových hodín na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10 až do skončenia 30 dňovej lehoty v zmysle § 65g ods. 2 zákona, ktorá začala plynúť dňa 21. 7. 2020.

Dokumentácia je zverejnená na webovom sídle MŽP SR: www.enviroportal.sk

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť do 20. 8. 2020 na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia SR
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
812 35 Bratislava 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti pre dotknuté obce Žiar nad Hronom a Ladomerská Vieska sa uskutoční dňa 11. 08. 2020 o 15.30 hod. vo veľkej zasadačke na druhom poschodí v budove Okresného úradu v Žiari nad Hronom, Námestie Matice slovenskej č. 8 v Žiari nad Hronom.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v súlade s aktuálne platnými  opatreniami na ochranu verejného zdravia, preto žiadame, aby ste si na verejné prerokovanie priniesli rúško na ochranu tváre a vlastné pero kvôli podpisu na prezenčnú listinu.