Dnes je 29.09.2020, meniny má Michal/Michaela.   

Oznámenie o prerokovávaní Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Zverejnené: 05.08.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom ako príslušný orgán územného plánovania podľa  § 16  ods. 2 a v súlade   s § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov   (ďalej stavebný zákon) oznamuje v súlade s ustanoveniami § 22 a § 31 stavebného zákona  verejnosti - právnickým a fyzickým osobám prerokovávanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie 

Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu mesta Žiar nad Hronom, 

ktoré sa uskutoční v termíne od  05. 08. 2020  do 04. 09. 2020. Predmetom zmien a doplnkov je aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie mesta Žiar nad Hronom na základe konkrétnych požiadaviek na zmenu funkčného využitia plôch, doplnenie nových plôch na bývanie a úprava textu regulatívov, týkajúcich sa obnovy bytových domov a farebného riešenia objektov. 

Dokumentácia je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária  č. dverí 10 počas stránkových dní od 7:30 do 15:30 hod.  a je zverejnená aj pod textom oznámenia.

Svoje písomné stanovisko k návrhu územnoplánovacej dokumentácie môžete doručiť v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: 

Mesto Žiar nad Hronom 
Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom

Na čítanie: