Dnes je 29.09.2020, meniny má Michal/Michaela.   

Náhrada kotla K7 v spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s. - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zverejnené: 31.07.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom ako dotknutá obec v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy rozhodol podľa § 29 zákona na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  „Náhrada kotla K7“, predloženého navrhovateľom Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, že navrhovaná zmena činnosti

Náhrada kotla K7 v spoločnosti Veolia  Utilities Žiar nad Hronom, a. s.“,

ktorej predmetom je výmena existujúceho kotla K7 na pevné palivo umiestneného v jestvujúcej prevádzke teplárne v priemyselnom areáli  na pozemku CKN parc. čís. 34/146 v k. ú. Horné Opatovce za dva kotly na zemný plyn, sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Rozhodnutie je zverejnené na webovej stránke enviroportal.sk.