Dnes je 21.10.2020, meniny má Uršuľa.   

Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia: Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy

Zverejnené: 13.10.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán v rámci správneho konania vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti pre zmenu navrhovanej činnosti

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 1. etapa, I/9 Ladomerská Vieska - most nad železnicou ev. č. 50-158“

navrhovateľom ktorej je Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, doručil v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oboznámeniu príslušnému orgánu do 7 dní od jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva, alebo od zverejnenia v dotknutej obci. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. 

Do podkladov tohto správneho konania možno nahliadnuť v termíne dohodnutom telefonicky č. tel. 0917192709 alebo 0961642961 alebo e-mailom: helena.nogova@minv.sk na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, v kancelárii 46 na 4. poschodí.

Do predloženého Oboznámenia je možné nahliadnuť počas aktuálne platných úradných hodín aj na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom. Oboznámenie je zverejnené aj TU.