Dnes je 25.11.2020, meniny má Katarína.   

Oznámenie o zmene strategického dokumentu: Územný plán obce Lutila - Zmeny a doplnky č. 1

Zverejnené: 28.10.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   (ďalej  len zákona) ako dotknutá obec oznamuje verejnosti nasledovné:

Obstarávateľ strategického dokumentu –  obec Lutila, predložil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie  ako príslušnému orgánu Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Územný plán Obce Lutila - Zmeny a doplnky č. 1

Do uvedeného Oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  počas stránkových dní na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10.

Oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke eia.enviroportal.sk pod názvom „Územný plán Obce Lutila – zmeny a doplnky č. 1.“

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Oznámeniu  doručiť  na adresu:

Okresný úrad Žiar nad Hronom
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej č. 8
965 01 Žiar nad Hronom

do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu sa uskutočnia počas celého procesu zisťovacieho konania na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej č. 8, Žiar nad Hronom v pracovných dňoch počas úradných  hodín.