Dnes je 26.01.2021, meniny má Tamara.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: Finančná účtovníčka

Zverejnené: 01.12.2020 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru finančnú účtovníčku s nástupom do práce od 1. januára 2021.

Kvalifikačné predpoklady: 

  • úplne stredné vzdelanie  ekonomického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru - účtovníctvo

Iné kritéria a požiadavky:

  • Účtovná prax v školstve – MŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ - vítaná
  • ovládanie práce s PC – v programe WinIBEUe
  • dobré komunikačné, organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie

Popis pracovnej činnosti: Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.     

  • komplexné zabezpečenie účtovníctva MŠ – účtovanie všetkých účtov, kontrola a vyhodnocovanie plnenia ukazovateľov rozpočtu
  • spracovávanie  účtovných, štatistických výkazov, konsolidovanie účtovnej závierky, formulára vzájomných vzťahov, správy o hospodárení a iné

Mzdové podmienky: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

  • žiadosť a profesijný životopis
  • kópie dokladov o vzdelaní  
  • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby personálnej agendy

Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 9. decembra 2020 na adresu:

Materská škola,
Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: 045/672 51 22,
e-mail: riaditel@ziarskeskolky.sk