Dnes je 26.01.2021, meniny má Tamara.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 10.12.2020

Zverejnené: 03.12.2020 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 

z  v  o  l  á  v  a m

zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 10. decembra 2020 (t. j. štvrtok) o 9.00  hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na l. polrok 2021
 4. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta k 30.9.2020
  b) Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta
 5. a) Stanovisko HKM k Návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021-2023
  b) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2021-2023
  c) Návrh viacročného rozpočtu MsKC na roky 2021-2023
 6. a) VZN o miestnych daniach
  b) VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta ZH
  c) VZN Trhový poriadok pre príležitostný mestský trh (Vianočné trhy)
  d) Zmena cenníka za krátkodobý prenájom v Zásadách hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta ZH
 7. a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ZH
  b) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiada ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území mesta Žiar nad Hronom
  c)VZN o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
 8. VZN o úprave výšky úhrady za opatrovateľskú službu, ktorým sa mení VZN č.3/2017 o sociálnych službách
 9. a) VZN o nakladaní s KO a DSO na území mesta Žiar nad Hronom
  b) Správa o nakladaní s KO za rok 2019
 10. Interpelácia poslancov
 11. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
  b) Prevod časti akcii  FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a.s.
 12. Záver

Mgr. Peter Antal
primátor mesta Žiar nad Hronom