Dnes je 27.02.2021, meniny má Alexander.   

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti: Zhodnocovanie hliníkových odpadov v prevádzke Odlievareň

Zverejnené: 11.01.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom ako dotknutá obec, v zmysle § 37, ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona) oznamuje verejnosti  nasledovné:

Ministerstvo životného prostredia SR doručilo v zmysle § 37 ods. 6 zákona záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti:

„Zhodnocovanie hliníkových odpadov v prevádzke Odlievareň“

navrhovateľa Slovalco a. s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom. 

MŽP SR na základe komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie hliníkových odpadov v prevádzke Odlievareň“ za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI. 3. predmetného záverečného stanoviska.

Do uvedeného záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, Ulica Š. Moysesa 46, I. poschodie, číslo dverí 10 počas aktuálne platných úradných hodín, ktoré sú upravované vzhľadom na núdzový stav a mimoriadnu situáciu. 

Záverečné stanovisko je zverejnené na webovom sídle MŽP SR: www.enviroportal.sk.