Dnes je 26.02.2021, meniny má Viktor.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 25.2.2021

Zverejnené: 18.02.2021 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 

z  v  o  l  á  v  a m

zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 25. februára 2021 (t. j. štvrtok) o 9.00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom
 4. Návrh  na zmenu členov Komisií pri MsZ 
 5. Spolufinancovanie projektu – „Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom“
 6. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2007 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení  VZN č. 9/2011, VZN č. 2/2015
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver

Mgr. Peter Antal
primátor mesta Žiar nad Hronom