Dnes je 13.05.2021, meniny má Servác.   

Zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Ul. Š. Moysesa

Zverejnené: 14.04.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľného majetku v stavbe - administratívna budova MsÚ so súpisným číslom 439, postavenej na CKN parcele č. 644 - zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa na Ul. Š. Moysesa č. 46 v Žiari nad Hronom (ďalej ako „Stavba“) zapísaného na LV č. 1136 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

  • Nebytové priestory o celkovej výmere 113,84 m2 nachádzajúce sa na 1. NP Stavby

Účel nájmu: prevádzkovanie odberného miesta na testovanie antigénovými testami

pre žiadateľa:

Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom
sídlo: SNP 94, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 00 416 151

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nebytové priestory budú v súvislosti s mimoriadnou situáciou s pandémiou využívané na výkon preventívnych opatrení – antigénové testovanie.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odd. mestských projektov, č. dverí 15, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod., tel. č. 045/678 71 31.