Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Voľné pracovné miesto

Zverejnené: 20.04.2021 | vytlačiť

Riaditeľstvo Základnej školy, na Ulici Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru odborného zamestnanca na pozíciu telesná a športová výchova - informatika s nástupom ihneď.

Minimálne požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom programe pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: Informatika – telesná a športová výchova.

Ďalšie požiadavky

Platové náležitosti: Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Pracovná náplň zamestnanca:

 • vychováva žiakov v súlade s úlohami a cieľmi štátnej školskej politiky, neustále skvalitňuje a prehlbuje účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečuje jednotu výchovy a vzdelávania a starostlivosti o zdravý vývoj žiakov,
 • výchovu a vzdelávanie vedie v záujme rozvoja duševných a fyzických schopností detí, pričom vychádza z národných a kultúrnych tradícií a najnovších poznatkov vedy,
 • dodržiava učebné plány a osnovy, Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia, platné legislatívne predpisy,
 • dôsledne dodržiava a rešpektuje Práva dieťaťa vyhlásené OSN,
 • zvyšuje úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
 • zabezpečuje práce súvisiace s vyučovacou a výchovnou činnosťou, ktorými sa predovšetkým rozumie:
 • osobná príprava na vyučovanie,
 • príprava učebných pomôcok a starostlivosť o ne,
 • príprava materiálu na vyučovanie,
 • vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie,
 • opravy písomných a grafických prác žiakov,
 • dozor nad žiakmi,
 • starostlivosť o kabinety, knižnicu, dielne, odborné učebne a ostatné školské zariadenia,
 • účasť na pracovných poradách a schôdzach rodičov,
 • účasť na organizovaných akciách školy,
 • vykonávanie ďalších prác v súlade s pracovným poriadkom a pracovnou zmluvou podľa pokynov riaditeľa.

Ďalšie povinnosti učiteľa:

 • zastupovať prechodne neprítomného učiteľa,
 • spracovávať a predkladať príslušnému zástupcovi písomné materiály potrebné na kontrolu a hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • vykonávať dozor nad žiakmi v škole, vykonávať dozor v školskej jedálni,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí jeho priamy nadriadený,

Pri starostlivosti o žiakov je učiteľ povinný:

 • úzko spolupracovať so zákonnými zástupcami,
 • podporovať rozvoj záujmovej mimotriednej a mimoškolskej činností žiakov,
 • viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad BOZ a PO, k dodržiavaniu dopravných, požiarnych a iných predpisov, viesť žiakov k dodržiavaniu základných pravidiel slušného správania, k ochrane zdravia.

Žiadosti posielajte na: skolazh@gmail.com, t. č. 045/673 21 45, 0905 355 501