Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Zámer priameho prenájmu majetku mesta Žiar nad Hronom: bytový dom č. 350 na Ulici A. Kmeťa

Zverejnené: 28.04.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu časti nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností, a to:

  • C-KN parcela č. 426/3 – ostatná plocha s výmerou 12 909 m2 zapísaná na LV č. 1136, a to v časti nachádzajúcej sa vo vnútroblokovej časti bytového domu súp. č. 350 na Ulici A. Kmeťa v Žiari nad Hronom, pričom uvažovaná plocha na prenájom je orientačne 36,3 m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "záujemca"),
  • účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch na účel parkovania dvoch osobných motorových vozidiel vyhradeného pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 350,
  • doba nájmu: určitá  - 15 rokov počnúc dňom uzavretia zmluvy,
  • cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je v zmysle Cenníka za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č. 12 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom,  vo výške 1 €/spevnenú plochu/rok,
  • záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 11.05.2021 do 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - Odbor životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom - pozemok CKN parcela č. 426/3 - neotvárať“.

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6, v pracovných dňoch od 8.00 do 14.30 hod., tel. č.: 045/678 71 43, resp. mobil: 0917 857 165.