Dnes je 10.05.2021, meniny má Viktória.   

Zámer priameho prenájmu nehnuteľnosti v k. ú. Žiar nad Hronom: Ul. SNP

Zverejnené: 28.04.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zverejňuje zámer priameho prenájmu časti nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom.

Predmet priameho nájmu: Časť pozemku s výmerou 10 m2 z pozemku par. č. CKN 2034/33  s charakteristikou zastavaná plocha s celkovou výmerou 39 m2, (identifikovaný z právneho - vlastníckeho pozemku par.č. EKN 155 ostatná plocha s celkovou výmerou 3989 m2), zapísaný na liste vlastníctva č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom.

Účel nájmu: Osadenie výdajného potravinového automatu.

Predmetný pozemok sa nachádza v katastrálnom území Žiar nad Hronom, na Ul. SNP v blízkosti autobusového nástupišťa .

Cena nájmu: Všeobecná cena nájmu bude určená na základe znaleckého posudku vyhotoveného za účel.

Doba nájmu: Neurčitá, s výpovednou lehotou maximálne 3 mesiace.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • cenová ponuka musí obsahovať označenie záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a kontakt, pri právnických subjektoch je potrebné predložiť kópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra), označenie nehnuteľnosti, o ktorú má záujemca záujem, výšku cenovej ponuky, pričom cenová ponuka nesmie byt’ nižšia ako je stanovená minimálna cena nájmu,
  • záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 14.5.2021 do 08.30 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - OEaF, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy nájom – časť parcely EKN 155, k. ú. Žiar nad Hronom - neotvárať".

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho nájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy nájom zrušiť.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - Odbor OEaF, č. dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.: 045/678 71 32.