Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Žiar nad Hronom

Zverejnené: 04.06.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9 odst. 2 písm. a.) a 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 32/2021 zo dňa 29.4.2021 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to – novovytvorených pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikované Geometrickým plánom č. 36636029 – 118/2021  vyhotoveným dňa 28.5.2021 vyhotoviteľom Geodetické služby, s.r.o., so sídlom SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36636029, a to:

  • novovytvorený pozemok par. č. CKN 1798/168, orná pôda o celkovej výmere 27 m2, z pôvodnej par. č. EKN 9-530/2, orná pôda o celkovej výmere 141 639 m2 zapísanej na LV 3327 v podiele 1/1
  • novovytvorený pozemok par. č. CKN 1798/169, zastavaná plocha o celkovej výmere 168 m2, z pôvodnej par. č. EKN 9-530/2, orná pôda o celkovej výmere 141 639 m2 zapísanej na LV 3327 v podiele 1/1

pre žiadateľa:

GUFERO Plus, s.r.o.
Jilemnického 1514/4
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 054 216

za cenu podľa znaleckého posudku, najmenej však 20 € /m2, podľa cenovej mapy mesta (zóna II.)

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Novovytvorené pozemky par. č. CKN 1798/168, 1798/169 prislúchajú k nehnuteľnosti – predajni GUFERO Plus, č.s. 1514 na par. č. CKN 1798/56 a pozemku par. č. CKN 1798/56, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 200 m2, zapísané na LV č. 3587 pre k. ú. Žiar nad Hronom, vo vlastníctve žiadateľa. Kúpou novovytvorených pozemkov získa žiadateľ bezprostredný priamy prístup zo všetkých strán k svojej stavbe.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 29.4.2021 Uznesenie MsZ č. 32/2021.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor OEaF, č.d. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30, tel. 045/678 71 32.