Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Ul. SNP

Zverejnené: 09.06.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľného majetku v stavbe – Kaštieľ so súpisným číslom 42, postavený na CKN parcele č. 1638/1  - zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa na Ul. SNP v Žiari nad Hronom (ďalej ako „Stavba“) zapísanej na LV č. 1136 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

  • Nebytový priestor o celkovej výmere 22 m2 nachádzajúci sa na prízemí Stavby
  • Účel nájmu: informačná kancelária a predajňa suvenírov

pre žiadateľa:

GRETTA, s.r.o.
sídlo: Rudenkova 821/6, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 53 664 221

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nebytové priestory budú využívané na účel informačnej kancelárie v súvislosti s prevádzkou Kaštieľa 

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odd. správy majetku mesta, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod., tel. č. 045/678 71 32.