Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 30.07.2021, meniny má Libuša.   

Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na obdobie 2021 - 2027 - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zverejnené: 14.06.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“)  ako dotknutá obec oznamuje verejnosti,

že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán, na základe predloženého Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu

Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na programovacie obdobie 2021 - 2027

ktoré predložil obstarávateľ Mesto Žiar nad Hronom, vykonal zisťovacie konanie podľa    § 7 zákona a  po jeho ukončení vydal podľa § 7 ods. 5 rozhodnutie, že  navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Uvedené rozhodnutie  je zverejnené v elektronickej podobe na stránke enviroportal.sk a nahliadnuť doň je možné aj na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č.dv.10 počas stránkových dní od 8:00 do 15.00 hod.

Na čítanie: