Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 25.09.2023, meniny má Vladislav.   

Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ul. J. Hollého

Zverejnené: 25.06.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25  v súlade s § 9a ods. 2  a s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, evidovaného na LV č. 1136 v podiele 1/1, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, a to: 

  • Stavba -  admin. budova st. org.  súpisné číslo 2907, orientačné číslo 1, postavená na pozemku – parcele reg.  C KN parcelné č.  643/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m2, nachádzajúca sa na Ul. J. Hollého v Žiari nad Hronom, s príslušenstvom -  elektrickou prípojkou, vodovodnou prípojkou, kanalizačnou prípojkou a prípojkou centrálneho zásobovania teplom,
  • Pozemky – parcela reg. C KN parcelné  č. 643/3, druh pozemku: – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m2 a parcela reg. C KN parcelné č. 656/47, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2.

Pre žiadateľa:

Slovenská republika
Správca majetku štátu: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
sídlo: Partizánska cesta  1,  975 62 Banská Bystrica
IČO: 00 166 456

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že je vo verejnom záujme štátu i Mesta Žiar nad Hronom zabezpečenie sídla pre Okresnú prokuratúru Žiar nad Hronom – štátny orgán zabezpečujúci ochranu práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu, teda aj obyvateľov mesta Žiar nad Hornom. 

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odd. správy majetku mesta, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod., tel. č. 045/678 71 32.