Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 28.11.2022, meniny má Henrieta.   

Zámer zriadenia zmluvného bezodplatného vecného bremena - Ul. J. Hollého

Zverejnené: 25.06.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 zverejňuje zámer zriadenia zmluvného, bezodplatného vecného bremena in rem (spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti), na dobu neurčitú, z dôvodu hodného osobitného  zreteľa, ktoré vznikne dňom rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností,  na nehnuteľnom majetku mesta Žiar nad Hronom ako povinného z vecného bremena, v jeho výlučnom vlastníctve (podiel 1/1), evidovanom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1136 k. ú. Žiar nad Hronom,  v prospech žiadateľa  ako oprávneného z vecného bremena:

Slovenská republika
Správca majetku štátu: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Sídlo: Partizánska cesta 1, 975 62  Banská Bystrica
IČO: 00 166 456

spočívajúceho v povinnosti mesta Žiar nad Hronom a každého ďalšieho vlastníka nehnuteľností evidovaných na LV č. 1136 k. ú. Žiar nad Hronom - administratívnej budovy st.org. súpisné č. 409, postavenej na parcele C KN parcelné č. 643/1 a administratívnej budovy MsU  súpisné č. 439, postavenej na parcele C KN parcelné č. 644 strpieť  vodovodnú prípojku v suteréne predmetných budov a prípojku centrálneho zásobovania teplom v suteréne administratívnej budovy st.org. súpisné č. 409, postavenej na parcele C KN parcelné č. 643/1 a umožniť vstup do predmetných nehnuteľností, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas za účelom odpisu spotreby, prevádzky, kontroly, opráv a údržby vodovodnej prípojky a  prípojky centrálneho zásobovania teplom, každému vlastníkovi susednej nehnuteľnosti - admin. budovy st.org. súpisné č. 2907 postavenej na parcele C KN 643/3, ktorej sú tieto prípojky príslušenstvom, a umožniť vstup do predmetných nehnuteľností aj každej inej osobe oprávnenej vykonávaním opráv, kontrol a údržby týchto prípojok.

Vecné bremeno (in rem) sa zriadi v nadväznosti  na schválenie  predaja majetku mesta Žiar nad Hronom Slovenskej republike -  admin. budovy st.org. súpisné č. 2907 postavenej na parcele C KN 643/3 k. ú. Žiar nad Hronom.

Vodovodná prípojka a prípojka centrálneho zásobovania teplom sú vymedzené v projektovej dokumentácii vodovodnej prípojky vyhotovenej Ing. Ivanom Koreňom, Hájnická 201/61, Sliač k admin. budove st. org.  súpisné č. 2907, postavenej na pozemku – parcele reg.  C KN parcelné č. 643/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m2, nachádzajúca sa na Ul. J. Hollého, orientačné č. 1 v Žiari nad Hronom  a Situáciou Pasu (pasportu) stavby – Mestský úrad a Admin. budova v Žiari nad Hronom, vyhotovenou Ing. Bohdanom Kouřilom, Jesenského 18, Žiar nad Hronom.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že je vo verejnom záujme štátu i Mesta Žiar nad Hronom zabezpečenie sídla pre Okresnú prokuratúru Žiar nad Hronom – štátny orgán zabezpečujúci ochranu práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu, teda aj obyvateľov mesta Žiar nad Hornom. 

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odd. správy majetku mesta, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod., tel. č. 045/678 71 32.