Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 30.07.2021, meniny má Libuša.   

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Rekonštrukcia zdroja vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.

Zverejnené: 15.07.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti  nasledovné:

Navrhovateľ -  Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, predložil podľa § 18 ods. 2 zákona Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„Rekonštrukcia zdroja vo Veolia  Utilities Žiar nad Hronom, a. s.“

Do predloženého Oznámenia je možné nahliadnuť v aktuálne určených stránkových dňoch na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10. 

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona  doručiť  do 10 pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: 

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej 8
965 01 Žiar nad Hronom

Písomné stanoviská  sa  považujú  za  doručené,  aj  keď  boli  v  určenej  lehote  doručené dotknutej obci.