Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 28.11.2022, meniny má Henrieta.   

Voľné pracovné miesto: školský psychológ

Zverejnené: 21.07.2021 | vytlačiť

Riaditeľstvo Základnej školy, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru odborného zamestnanca na pozíciu školský psychológ s nástupom od 01.09.2021.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, št. odbor psychológia v príslušnom študijnom odbore; môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu
  • v prípade získania vzdelania podľa predpisov účinných od 1.4.2002 do 31.8.2019 študijný odbor psychológia alebo učiteľstvo akademických predmetov zameraný na učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným predmetom,
  • vysokoškolské vzdelanie získané podľa predpisov účinných do 31.3.2002 študijný odbor psychológia alebo pedagogika - psychológia absolvovaný na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave do 31. decembra 1995.

Požadované doklady:

  • žiadosť,
  • profesijný životopis,
  • diplom z vykonania štátnej skúšky v požadovanom odbore,
  • iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného rozvoja

Platové podmienky:

  • v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úväzok: 0,5

Žiadosť a doklady je možné zaslať na riaditeľstvo školy do 20.08.2021:

Základná škola,
Jilemnického ulica č. 2
965 01  Žiar nad Hronom

Tel.: 0911 460 425, e-mail: hanzlikovadrahomira@gmail.com, zsjilemnickeho2zh@gmail.com