Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.09.2021, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022 - 2030

Zverejnené: 07.09.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle  zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) ako dotknutá obec oznamuje verejnosti nasledovné:

Obstarávateľ Banskobystrický samosprávny kraj predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie  ako príslušnému orgánu Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022-2030. Po preštudovaní oznámenia, s prihliadnutím na doručené stanoviská podľa § 6 ods. 6 a po prerokovaní podľa  § 8 zákona okresný úrad určil

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030

Rozsah hodnotenia  je zverejnený na webovej stránke www.enviroportal.sk a na stránke mesta Žiar nad Hronom www.ziar.sk v sekcii Úradná tabuľa.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k určenému Rozsahu hodnotenia doručiť na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica

do 10 dní odo dňa jeho zverejnenia podľa odsekov 5 a 6 zákona.