Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.09.2021, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Žiar nad Hronom

Zverejnené: 09.09.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9 odst. 2 písm. a.) a 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to –  pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,  vytvoreného z dielov:

  • diel 1 o výmere 21 m2 z pozemku par. č. EKN 575/4, orná pôda o celkovej výmere 194 m2
  • diel 2 o výmere 657 m2 z pozemku parcela na LV pred THM č. EKN 9-600/2, ostatná plocha o celkovej výmere 1708 m2
  • diel 3 o výmere 96 m2 z pozemku par. č. EKN 859, ostatná plocha o celkovej výmere 254 m2

 novovytvorený pozemok par. č. CKN 1819/49, zastavaná plocha o celkovej výmere 774 m2

 za kúpnu cenu 20 €/m2, stanovenej na základe cenovej mapy mesta (II. zóna),

 t. j. 774 m2 x 20 €/m2 = 15 480 €

pre žiadateľov do podielového spoluvlastníctva:

Orolín Pavel v jednej polovici
Orolín Branislav v jednej polovici

obaja trvale bytom Žiar nad Hronom

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Žiadateľ Orolín Pavel je vlastníkom časti pozemkov susediacich so  záujmovým územím, o časť pozemku za plotom jeho nehnuteľností sa pravidelne stará a udržuje ho v čistote. 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 24.6.2021 Uznesenie MsZ č. 85/2021.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor OEaF, č.d. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30, tel. 045/678 71 32