Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.09.2021, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Žiar nad Hronom

Zverejnené: 09.09.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9 odst. 2 písm. a.) a 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 77/2021 zo dňa 24.6.2021 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:

  • diel č. 1 o výmere 6 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 9-590/51, zastavaná plocha o celkovej výmere 113 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 2007/12 – zastavaná plocha o výmere 6 m2,

za kúpnu cenu 20 €/m2, stanovenej na základe cenovej mapy mesta,

t. j. 6 m2 x 20 €/m2 = 120 €

v celosti pre žiadateľku: 

Mesárošovú Ivetu rod. Balážovú, Žiar nad Hronom

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Žiadaný pozemok tvorí časť plochy pod stavbou vo vlastníctve žiadateľky, na ktorú bolo vydané Stavebné povolenie zo dňa 29.1.2003

Vysporiadaním pozemku vlastníčka môže stavbu skolaudovať a zapísať na katastri nehnuteľností.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 24.6.2021 Uznesenie MsZ č. 77/2021.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor OEaF, č.d. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30, tel. 045/678 71 32