Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.09.2021, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Žiar nad Hronom

Zverejnené: 09.09.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 84/2021 zo dňa 24.júna 2021 zverejňuje zámer odplatnej zámeny nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemkov nachádzajúcich sa v  katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, a to:

 • zapísaných na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, a to:
  • pozemok par. č. EKN 556 – orná pôda o celkovej výmere 1 091 m2,
  • pozemok par. č. EKN 557 – orná pôda o celkovej výmere 572 m2,

vo vlastníctve:

Mesto Žiar nad Hronom 
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom
IČO: 00 321 125

za nehnuteľný majetok – pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, a to:

 • zapísaného na liste vlastníctva č. 1731, v podiele 1/1, a to:
  • pozemok par. č. CKN parcela č. 782/1 – orná pôda o celkovej výmere 1 638 m2

vo vlastníctve:

Ing. Zubrik Milan, PhD., nar.: 07.02.1966 

trvale bytom: Ul. Jesenského 52, 965 01 Žiar nad Hronom

Dôvod hodný osobitého zreteľa: 

Mesto Žiar nad Hronom zámenou získa pozemok v stave CKN (za pozemky EKN) v časti IBV, ku ktorému je možný prístup cez pozemky pripravované vlastníkmi susedných pozemkov ako komunikácia k ich stavebným pozemkom a teda aj mesto môže v budúcnosti pozemok využiť ako pozemok vhodný na výstavbu s možným prístupom. 

Pozemky boli ocenené znaleckým posudkom č. 85/2021 zo dňa 17.4.2021 znalcom Ing. Hricom Miroslavom, Slaská 210, evidenčné číslo znalca 911192  vo výške:

 • pozemok CKN 782/1 - 32 301,36 € - vlastník Zúbrik Milan
 • pozemok EKN 557 - 11 279,84 € - vlastník Mesto Žiar nad Hronom
 • pozemok EKN 556 - 21 514,52 € - vlastník Mesto Žiar nad Hronom

Vlastník Mesto Žiar nad Hronom spolu: 32 794,36 €

Rozdiel z ocenenia vo výške 493,- € uhradí Zubrik Milan na účet Mesta Žiar nad Hronom.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania č. dverí 17 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32