Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Zámer navrhovanej činnosti: Centrum optickej separácie a regranulácie plastov

Zverejnené: 14.09.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti nasledovné:

Navrhovateľ - ANAXI recycling, s. r. o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom predložil podľa § 22 zákona Ministerstvu životného prostredia SR, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy zámer navrhovanej činnosti:

„Centrum optickej separácie a regranulácie plastov“

Do predloženého zámeru je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie počas aktuálne platných stránkových dní v pondelok, v stredu a v piatok od 8:00 do 11:30, od 12:00 do 15:00  na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10. 

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na webovom sídle MŽP SR: www.enviroportal.sk a v prílohe tohto oznamu.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť  do 21 dní odo dňa, keď bol zámer zverejnený, na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia SR
sekcia  posudzovania vplyvov na životné prostredie
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
812 35 Bratislava 

Písomné stanovisko sa  považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.