Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Obchodná verejná súťaž

Zverejnené: 27.09.2021 | vytlačiť

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom:

 • novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/21, ostatná  plocha o celkovej výmere 20 m2
 • novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/22, ostatná  plocha o celkovej výmere 20 m2
 • novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/26, ostatná  plocha o celkovej výmere 20 m2
 • novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/27, ostatná  plocha o celkovej výmere 20 m2
 • novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/28, ostatná  plocha o celkovej výmere 20 m2
 • novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/29, ostatná  plocha o celkovej výmere 20 m2
 • novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/11, ostatná  plocha o celkovej výmere 240 m2
 • novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/23, ostatná  plocha o celkovej výmere 20 m2
 • novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/24, ostatná  plocha o celkovej výmere 20 m2
 • novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/25, ostatná  plocha o celkovej výmere 20 m2

určené Geometrickým plánom č. 51822326 - 71/2021, vyhotoveným dňa 11.8.2021 vyhotoviteľom Radoslav Fodor, M.R.Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 31822326 overený Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 14.9.2021 pod číslom G1 – 383/2021 z pôvodných nehnuteľností v k. ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom zapísaných na LV 1136 v celosti vo výlučnom vlastníctve mesta Žiar nad Hronom:

 • pozemok par. č. CKN 393/3, ostatná plocha o celkovej výmere 219 m2
 • pozemok par. č. CKN 393/11, ostatná plocha o celkovej výmere 122 m2
 • pozemok par. č. EKN 467, trvale trávny porast o celkovej výmere 725 m2
 • pozemok par. č. CKN 393/2, ostatná plocha o celkovej výmere 4134 m2
 • pozemok par. č. CKN387/4, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 770 m2

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Ing. Katarína Gajdošová
Tel. číslo: 045/678 71 32
e-mail: katarina.gajdosova@ziar.sk

Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením:

"Obchodná verejná súťaž – Radová výstavba garáží nad klziskom - Neotvárať"

je potrebné doručiť poštou na adresu:

Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom. 

Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu, a to v pracovných dňoch od 7.30 hod do 15.30 hod., nnajneskôr dňa 15.11.2021 do 12.00 hod. (vrátane). V tejto lehote musia byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom. Poverený pracovník mesta vyznačí na obálke: "PRIJATÉ: dátum a čas spolu so svojím podpisom".

Lehota na predkladanie ponúk: od 2.11.2021 do 15.11.2021 do 12.00 hod. (vrátane). V tejto lehote musia  byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.      

Ponuka predložená po uplynutí  tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Na čítanie: