Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Oznámenie o strategickom dokumente: Územný plán obce Lovča

Zverejnené: 08.10.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) oznamuje verejnosti nasledovné:

Obstarávateľ – Obec Lovča, predložil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy Oznámenie o strategickom dokumente: Územný plán obce Lovča, ktoré bolo doručené Mestu Žiar nad Hronom ako dotknutej obci. 

Do uvedeného Oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas aktuálne platných stránkových dní na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10. 

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k uvedenému strategickému dokumentu sa uskutočnia počas celého procesu zisťovacieho konania na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom v pracovných dňoch počas úradných hodín. Predmetom konzultácií sú najmä doplňujúce informácie o strategickom dokumente, oboznámenie sa s doručenými stanoviskami, informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie a pod. 

Oznámenie je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR v časti EIA/SEA: www.enviroportal.sk pod názvom „Územný plán Obce Lovča,“ na www.minv.sk a v prílohe tohto oznamu.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Oznámeniu doručiť do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené  na adresu: 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, 
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie matice slovenskej 8
965 01 Žiar nad Hronom.

Na čítanie: