Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Správa o hodnotení strategického dokumentu: Územný plán obce Pitelová

Zverejnené: 14.10.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) oznamuje verejnosti nasledovné: Obstarávateľ – Obec Pitelová, predložil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy Správu o hodnotení strategického dokumentu: Územný plán obce Pitelová, ktoré bolo doručené mestu Žiar nad Hronom ako dotknutej obci. 

Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k uvedenému strategickému dokumentu sa uskutočnia počas celého procesu posudzovania predmetného strategického dokumentu na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom v pracovných dňoch počas úradných hodín. 

Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na webovej stránke MŽP SR v časti EIA/SEA: www.enviroportal.sk pod názvom „Územný plán Obce Pitelová“ a na www.minv.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení  doručiť  do  21 dní odo dňa, keď bola Správa o hodnotení zverejnená na adresu: 

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie matice slovenskej 8
965 01 Žiar nad Hronom