Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Zverejnenie zámeru nájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené: 24.11.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer nájmu nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to časti  pozemku nachádzajúceho  sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaný na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, vo vlastníctve mesta:

  • pozemok par. č. CKN 280/1, ostatná plocha o celkovej výmere 5 600 m2 – z pozemku časť o výmere 330 m2

účel nájmu: pestovanie poľnohospodárskych plodín pre vlastnú spotrebu a na osobnú rekreáciu

doba nájmu: na dobu určitú – 15 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy

cena nájmu: 330 m2 x 0,17 €/m2/rok - v Zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, t.j. 56,10 €/rok, zaokrúhlene 57 €

pre žiadateľa:

  • Mgr. Branislav Mlynár rod. Mlynár, a manželka Anna Mlynárová rod. Ufrlová, obaja trvale bytom: Ul. M.Chrásteka 504/10, 965 01 Žiar nad Hronom

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Žiadatelia sú dlhodobí užívatelia (ešte so svojimi rodičmi), a pôdu sa starajú, udržiavajú ju.     

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.