Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Žiar nad Hronom

Zverejnené: 24.11.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 113/2021 zo dňa 23.9.2021   zverejňuje zámer odplatnej zámeny nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemkov nachádzajúcich sa v  katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, a to:

 • z nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1443, v podiele 1/1, určené GP č. 44562578-054/2021, vyhotovený GEODESY SERVICE, s.r.o., Š.Moysesa  427/81, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 44562578 dňa 13.8.2021, úradne overený  dňa 31.8.2021 pod číslom G1-353/2021, ako:
  • diel 1 o výmere 3 m2 z pozemku par. č. CKN 1181/3, zastavaná plocha o celkovej výmere 91 m2, ktorý je pričlenený k par. č. CKN 1961/3
  • pozemok par. č. CKN 1184/15 – zastavaná plocha o celkovej výmere 22 m2
 • nehnuteľnosť zapísanú na LV 1443 v podiele 1/1:
  • pozemok par. č. CKN 1184/5 – zastavaná plocha o výmere 21 m2

vo vlastníctve:

 • Peter Vrták, trvale bytom: Lovčica - Trubín

za pozemky – z nehnuteľnosti par. č. CKN 1961/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 3559 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, určené GP č. 44562578-054/2021, vyhotovený GEODESY SERVICE, s.r.o., Š.Moysesa  427/81, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 44562578 dňa 13.8.2021, úradne overený  dňa 31.8.2021 pod číslom G1-353/2021, ako:

 • novovytvorený pozemok par. č. CKN 1961/4 – zastavaná plocha o výmere 11 m2
 • novovytvorený pozemok par. č. CKN 1961/5 – zastavaná plocha o výmere 68 m2

vo vlastníctve:

Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom
IČO: 00 321 125

Pozemky boli ocenené znaleckým posudkom č. 26/2021 zo dňa 17.8.2021 znalcom Ing. Marcibál Milan, Nová 48, 966 22 Lutila, evidenčné číslo znalca 914127 vo výške:

 • cena pozemkov žiadateľa: diel 1, CKN 1184/15, CKN 1184/5 (výmera spolu 46 m2) – 1 339,52 €
 • cena pozemkov mesta: CKN 1961/4, CKN 1961/5 (výmera spolu 79 m2) – 2 300,48 €

Rozdiel z výmery 33 m2 v cene 960,96 € (podľa ocenenia 29,12 €/m2) uhradí Vrták Peter na účet Mesta Žiar nad Hronom do 30 dní od podpísania zmluvy.

Dôvod hodný osobitého zreteľa: 

Zámenou získa mesto pozemky časť pod stavbou a okolo stavby sociálneho zariadenia (stavba č. s. 1389) ktorú vlastní, bude sa dať oplotiť, a tým zamedziť jej znečisťovanie a znehodnocovanie.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania č. dverí 17 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32