Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Žiar nad Hronom

Zverejnené: 24.11.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9 odst. 2 písm. a.) a 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 110/2021 zo dňa 23.9.2021 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, , identifikovaný GP č. 35302551-86/2021 overený dňa 10.11.2021 pod číslom G1-515/2021, vyhotoveným dňa 21.7.2021 vyhotoviteľom Tibor Balogh – GEOTOP, Šoltésovej 56, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 35 302 551, a to:

  • novovytvorený pozemok par. č CKN 288/315, záhrada o celkovej výmere 3 m

z pôvodnej CKN parcely č. 288/307, vedenej ako záhrada o celkovej výmere 1720 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom v podiele 1/1,

za kúpnu cenu 20 €/m2 stanovenej na základe cenovej mapy mesta (II. zóna)

do vlastníctva žiadateľky:

  • Ibolya Dobiasová, trvale bytom: Žiar nad Hronom

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Hranica pozemku, ktorý je predmetom kúpy (parc. č. CKN 288/315 vedenej ako záhrada), je v tesnej blízkosti nehnuteľnosti, /parc. č. CKN 288/269, 288/33 /, nachádza sa na Ul. Hutníkov  v k. ú. Žiar nad Hronom, obec  Žiar nad Hronom, vo vlastníctve žiadateľky. Kúpou časti pozemku si zabezpečí dostatočne široký prístup popri stavbe v jej vlastníctve ku záhradke, ktorú užíva.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 23.9.2021 Uznesenie MsZ č. 110/2021.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor OEaF, č.d. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30, tel. 045/678 71 32