Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Žiar nad Hronom

Zverejnené: 24.11.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9 odst. 2 písm. a.) a 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 112/2021 zo dňa 23.9.2021 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, identifikovaný Geometrickým plánom č. 36636029-197/2021, vyhotoveným Geodetické služby, s.r.o., SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36636029, overený dňa 20.10.2021 pod číslom G1 – 445/2021, a to: 

  • diel č. 1 o výmere 52 m2, vytvorený z pôvodnej parcely č. EKN č. 536/1, ostatná plocha o celkovej výmere 17 779  m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1 vo vlastníctve mesta, ktorý zároveň vytvára nový pozemok par. č. CKN 2034/92 – zastavaná plocha o výmere 52 m2,

v celosti pre žiadateľa:

  • Karol Graus, bytom Ul. F. Kráľa 873/48, Žarnovica

za kúpnu cenu 30 €/m2, stanovenej na základe cenovej mapy mesta – I. zóna,

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

  • Pozemok zabezpečuje jediný možný vstup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 23.9.2021 Uznesenie MsZ č. 112/2021.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor OEaF, č.d. 17, v pracovných dňoch od 7.30-15.30, tel. 045/678 71 32