Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Žiar nad Hronom

Zverejnené: 24.11.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9 odst. 2 písm. a.) a 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 114/2021 zo dňa 23.9.2021 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaný na LV 3327, v celosti vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom, a to:

  • pozemok par. č. CKN 1819/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 111 m2

pre žiadateľov:          

  • Igor Hromádka a manželka Miroslav Hromádková, obaja trvale bytom: Žiar nad Hronom

za cenu  20 € /m2, podľa cenovej mapy mesta (zóna II.)

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Pozemok sa nachádza v oplotení nehnuteľností, ktoré už takto nadobudli žiadatelia do svojho vlastníctva. Kúpou pozemku dôjde k vysporiadaniu nesúladu stavu právneho so stavom užívacím.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 23.9.2021 Uznesenie MsZ č. 114/2021.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor OEaF, č.d. 17, v pracovných dňoch od 7.30-15.30, tel. 045/678 71 32