Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Zámer navrhovanej činnosti: Mobilné zariadenie na zhodnotenie  stavebného odpadu

Zverejnené: 25.11.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom ako dotknutá obec v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) oznamuje verejnosti  nasledovné:

Navrhovateľ – TERACOM, s. r. o., 038 41 Košťany nad Turcom 416,  doručil  Ministerstvu životného prostredia SR, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 zákona zámer  navrhovanej činnosti

Mobilné zariadenie na zhodnotenie stavebného odpadu

Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzka technológie na zhodnocovanie odpadov, ktorá bude umiestnená na pozemkoch CKN parc. čís. 730 a CKN parc. čís. 879 v k. ú. Vieska, v obci Ladomerská Vieska.

Do predloženého zámeru  je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie  počas aktuálne platných stránkových hodín na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10. Dokumentácia je zverejnená na webovom sídle MŽP SR:

www.enviroportal.sk a na stránke mesta Žiar nad Hronom www.ziar.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť  do  21 dní  odo dňa zverejnenia na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia SR
sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra č.1
812 35 Bratislava

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Na čítanie: