Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ul. A. Dubčeka

Zverejnené: 25.11.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25  v súlade s § 9a ods. 2  a s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, evidovaného na LV č. 2628, a to: 

  • nebytový priestor v suteréne obytného domu súpisné číslo 371, číslo vchodu 23, nachádzajúci sa na Ul. A. Dubčeka  v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,  
  • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 371, postaveného na pozemku CKN parcele číslo 438, o veľkosti 27772/74806-tin,  
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 438 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 326 m2, na ktorom je obytný dom súpisné číslo 371 postavený, o veľkosti 27772/74806-tin

do podielového vlastníctva žiadateľov:

za kúpnu cenu 1 € pre: 

Valach Juraj, rod. Valach, nar.: 16.08.1973
bytom 967 01, Bartošova Lehôtka č. 49, 
v podiele 1/8

za kúpnu cenu 1 € pre: 

Pračková Bahnová Marta, rod. Balková, nar.: 06.04.1965
bytom A. Dubčeka 371/23, 965 01 Žiar nad Hronom
v podiele 1/8

za kúpnu cenu 1 € pre: 
Dvončová Valéria, rod. Tučeková, nar.: 05.02.1956
bytom A. Dubčeka 371/23, 965 01 Žiar nad Hronom

v podiele 1/8

za kúpnu cenu 1 € pre: 

Bernát Adam, rod. Bernát, nar.: 23.05.1990
bytom Cyrila a Metoda 354/9, 965 01 Žiar nad Hronom
v podiele 1/8

za kúpnu cenu 1 € pre: 

Škriniar Jozef, rod. Škriniar, nar.: 04.02.1968
Škriniarová Mária, rod. Herková, nar.: 26.10.1972
obaja bytom A. Dubčeka 371/23, 965 01 Žiar nad Hronom
do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov v podiele 1/8

za kúpnu cenu 1 € pre: 

Šarközi Rajmund, rod. Šarközi, nar.: 17.09.1954
Šarköziová Soňa, rod. Šarköziová, nar.: 17.02.1958
obaja bytom A. Dubčeka 371/23, 965 01 Žiar nad Hronom
do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov v podiele 1/8

za kúpnu cenu 1 € pre: 

Ing, Rošková Jana, rod. Vargicová, nar.: 09.11.1983
bytom Trubín 6, 966 23 Lovčica – Trubín
v podiele 1/8

za kúpnu cenu 1 € pre: 

Garecová Jana, rod. Mokrošová, nar.: 12.02.1966
Garec Libor, rod. Garec, nar.: 09.01.1960
obaja bytom M. R. Štefánika 459/3-6, 965 01 Žiar nad Hronom
do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov v podiele 1/8

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný priestor je nevyužitý a chátra. Je v záujme Mesta Žiar nad Hronom  o zabezpečenie sanácie nebytového priestoru.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odd. správy majetku mesta, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod., tel. č. 045/678 71 32.