Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 9.12.2021

Zverejnené: 02.12.2021 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 9. decembra 2021 (t. j. štvrtok) o 9.00 hodine do výstavnej sály v MsKC v Žiari nad Hronom, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. a) Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2022
  b) Správa z vykonaných kontrol HKM
 4. a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2022-2024 
  b) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2022-2024
  c) Návrh viacročného rozpočtu MsKC  na roky 2022-2024
  d) Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta
 5. VZN o miestnych daniach
 6. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2021 o soc. službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
 7. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2020/2021,  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 
 8. a) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiada ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území mesta Žiar nad Hronom  
  b) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 
 9. Schválenie žiadostí o zmenu územného plánu mesta Žiar nad Hronom
 10. a) Spolufinancovanie projektu „Modernizácia vybavenia interiéru MsKC"
  b) Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia divadelnej sály  v Dome kultúry v Žiari nad Hronom"
 11. Interpelácie poslancov
 12. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
 13. Záver

Mgr. Peter Antal
primátor mesta Žiar nad Hronom