Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.05.2022, meniny má Ela.   

Zámer odplatnej zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Žiar nad Hronom

Zverejnené: 19.01.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 83/2021 zo dňa 24.6.2021 zverejňuje zámer odplatnej zámeny nehnuteľného majetku s finančným dorovnaním v prospech Mesta Žiar nad Hronom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemkov nachádzajúcich sa v  katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, a to:

A)  zapísaných na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, a to:

  • pozemok par. č. CKN 509/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 362 m2,
  • pozemok par. č. CKN 509/7 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 895 m2,
  • pozemok par. č. CKN 510/2 – ostatná plocha o celkovej výmere 112 m2,

vo vlastníctve:

Mesto Žiar nad Hronom, Š.Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

B)  zapísaného na liste vlastníctva č. 1207, v spoluvlastníckom podiele jedna polovica, a to:

pozemok par. č. EKN 474/2 – orná pôda o celkovej výmere 1 385 m2, výmera zodpovedajúce podielu jedna polovica 692,5 m2

v podielovom spoluvlastníctve:

Mesto Žiar nad Hronom, Š.Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom  

výmera vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom spolu: 3 062 m2

za nehnuteľný majetok:

z pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom zapísaný na liste vlastníctva č. 1724, v podiele 1/1, a to:

  • z  par. č. CKN 531/4, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 14 439 m2

z ktorej boli GP č. 51822326 - 47/2021 vyhotovený geodetom Radoslav Fodor, M. R. Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51822326   

určené nehnuteľnosti:

  • novovytvorený pozemok par. č. CKN 531/50, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 870 m2
  • novovytvorený pozemok par. č. CKN 531/51, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 785 m2

vo vlastníctve:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

  • výmera vo vlastníctve BBSK spolu: 3 655 m2

Všeobecná hodnota Predmetu zámeny bola stanovená Znaleckým posudkom č. 134/2021 zo dňa 07.07.2021 vyhotovený Ing. Marcibálovou Ľubicou dňa 7.6.2021:

  • výmera vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom spolu: 3 062 m2 v jednotkovej cene 58,91 €/m2 má hodnotu 180 352,96 €
  • výmera vo vlastníctve BBSK spolu: 3 655 m2 v jednotkovej cene 47,13 €/m2 má hodnotu 172 260,15 €

Rozdiel z ohodnotenia vo výške 8 092,82 eur je BBSK povinný uhradiť Mestu Žiar nad Hronom do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o zámene pozemkov.

Dôvod hodný osobitého zreteľa: 

Mesto Žiar nad Hronom zámenou nehnuteľností získa pozemky v centre mesta na ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom, potrebné na vybudovanie  veľkokapacitného parkoviska. S týmto zámerom mesto iniciovalo zámenu.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania č. dverí 17 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.