Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.05.2022, meniny má Ela.   

Voľné pracovné miesto: učiteľ pre primárne vzdelávanie

Zverejnené: 09.05.2022 | vytlačiť

Riaditeľstvo Základnej školy, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca na pozíciu učiteľa pre primárne vzdelávanie na zastupovanie počas čerpania MD.

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom

Kategória zamestnanca: podľa § 84 ods. 2 zákona NR SR č. 138/2019  Z.z. učiteľ/ka primárneho vzdelávania

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa učiteľstvo pre primárne vzdelávanie    

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, overené kópie o vzdelaní, profesijný životopis, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontakt: 045/672 47 79, zsjilemnickeho2zh.@gmail.com

Platové podmienky: v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov              

Termín nástupu: od 01.09.2022