Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.07.2022, meniny má Diana.   

Zverejnenie zámeru nájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené: 18.05.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer  nájmu nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, a to:

  • z pozemku par.č. EKN 9-600/2 – ostatná plocha o celkovej výmere 1 051 m2, časť o výmere 3 m2 
  • účel nájmu: plocha zabezpečujúca dodržanie vzdialenosti ochranného pásma plynu 
  • doba nájmu: neurčitá
  • cena nájmu: 12 €/m2

pre žiadateľa:

Ing. Bronislava Vrbanová rod. Čierna, trvale bytom Žiar nad Hronom

Dôvod hodný osobitého zreteľa: 

Plocha zabezpečí vlastníčke pozemku dodržať vzdialenosť ochranného pásma plynu prechádzajúceho cez jej nehnuteľnosť. 

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc.  č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.