Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.07.2022, meniny má Diana.   

Výberové konanie: riaditeľ / riaditeľka Základnej školy, Jilemnického ul. 2, Žiar nad Hronom

Zverejnené: 17.05.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ / riaditeľka Základnej školy, Jilemnického ul. č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade so zákonom č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • splnenie podmienok v súlade s § 39 ods. 3 zákona  č. 138/2019  Z. z.,
  • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
  • podmienky zaradenia do karierového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
  • podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c) zákona  č. 138/2019  Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2  zákona č. 138/2019 Z. z. – spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov upravujúcich riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, základná znalosť
 • problematiky riadenia školy, financovania školstva,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • znalosť práce s PC.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a overené doklady v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,      
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúcej minimálne 5 rokov,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (odpis z registra trestov sa bude vyžadovať len od úspešného uchádzača),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti, nie staršie ako 3 mesiace,
 • predloženie písomne spracovaného návrhu koncepcie rozvoja základnej školy,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania  v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania prihlášky: 09.06.2022

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné poslať - doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – Základná škola, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom - neotvárať“ na adresu:

Mestský úrad
Personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad. Vyhlasovateľ  výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.