Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.07.2022, meniny má Diana.   

Voľné pracovné miesto: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (učiteľ pre 1. – 4. ročník ZŠ)

Zverejnené: 20.05.2022 | vytlačiť

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom ponúka 2 voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (učiteľ pre 1. – 4. ročník ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:

  • VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v študijnom odbore učiteľstvo pre 1.– 4. ročník základnej školy

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
  • výpis z registra trestov.

Podmienky zamestnávania: voľné pracovné miesto od septembra 2022 

Platové podmienky: 

  • v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21

Písomné žiadosti zasielajte do 31.05.2022 na adresu:

Pracovný pohovor sa uskutoční v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom 10.06.2022 v kancelárii riaditeľky školy. Čas pohovoru oznámime záujemcom prostredníctvom mailového kontaktu.