Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.07.2022, meniny má Diana.   

Záverečné stanovisko: Regionálny plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja

Zverejnené: 20.06.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 14, ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že Okresný úrad  Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán doručil dotknutým obciam Záverečné stanovisko z posúdenia  strategického dokumentu: 

Regionálny plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja

Obstarávateľom strategického dokumentu je Banskobystrický samosprávny kraj. 

Do uvedeného  záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  počas stránkových dní - pondelok, streda a piatok od 8.00 hod do 15.00 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, kancelária č. dverí 10. Záverečné stanovisko je zverejnené aj na webovej stránke www.enviroportal.sk.